ภาพรวมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 2558
จำนวนบริษัท
7
จำนวนโรงงาน
12
จำนวนหม้อเผา
32
กำลังการผลิต(ปูนเม็ด)
48,563
กำลังการผลิต(ปูนซีเมนต์)
58,422
ปริมาณการผลิตปูนซีเมนต์
36,216
ยอดขายในประเทศ
29,123
หมายเหตุ
กำลังการผลิตปูนเม็ดต่อปี คำนวณจาก 320 วัน
อัตราส่วนปูนเม็ด / ปูนซีเมนต์ คือ 1 ต่อ 1.2