ภาพรวมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 2560
จำนวนบริษัท
7
จำนวนโรงงาน
12
จำนวนหม้อเผา
32
กำลังการผลิต(ปูนเม็ด)
50,336
กำลังการผลิต(ปูนซีเมนต์)
60,155
ปริมาณการผลิตปูนซีเมนต์
33,587
ยอดขายในประเทศ
28,882
หมายเหตุ
กำลังการผลิตปูนเม็ดต่อปี คำนวณจาก 320 วัน
อัตราส่วนปูนเม็ด / ปูนซีเมนต์ คือ 1 ต่อ 1.2
อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561