การส่งออกของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
< !-- Provide fallback -->
ปี
ปูนเม็ด
ปูนซีเมนต์
2554
6.39
4.77
2555
6.51
4.96
2556
2.22
5.77
2557
3.35
6.85
2558
3.34
7.09
2559
5.24
6.13
2560
6.62
4.71
2561
10.02
3.90
2562*
9.56
4.76
2563*
7.90
6.14
หน่วย : ล้านตัน
หมายเหตุ
* ข้อมูลประมาณการ