อุปสงค์ และอุปทาน
< !-- Provide fallback -->
ปี
ปริมาณการผลิต
ความต้องการในประเทศ
2554
30.29
25.52
2555
31.76
26.80
2556
35.85
30.08
2557
36.15
29.30
2558
36.22
29.12
2559
34.86
28.73
2560
33.59
28.88
2561
32.66
28.76
2562*
34.51
29.75
2563*
36.34
30.20
หน่วย : ล้านตัน
อัตราการเติบโตของความต้องการในประเทศ
ปี
อัตราการเติบโต
2554
4.18
2555
5.00
2556
12.25
2557
-2.61
2558
-0.60
2559
-1.34
2560
0.52
2561
-0.43
2562*
3.47
2563*
1.50
หมายเหตุ
* ข้อมูลประมาณการ