การส่งออกของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
< !-- Provide fallback -->
ปี
ปูนเม็ด
ปูนซีเมนต์
2551
10.25
3.85
2552
9.96
4.45
2553
9.85
4.35
2554
6.39
4.77
2555
6.51
4.96
2556
2.22
5.77
2557
3.35
6.85
2558
3.34
7.09
2559*
5.15
8.16
2560*
3.60
8.20
หน่วย : ล้านตัน
หมายเหตุ
ข้อมูลปี 2559 และ 2560 เป็นข้อมูลประมาณการ