อุปสงค์ และอุปทาน
< !-- Provide fallback -->
ปี
ปริมาณการผลิต
ความต้องการในประเทศ
2551
29.61
25.76
2552
27.78
23.33
2553
28.84
24.50
2554
30.29
25.52
2555
31.76
26.80
2556
35.85
30.08
2557
36.15
29.30
2558
36.22
29.12
2559*
39.94
30.77
2560*
40.82
32.62
หน่วย : ล้านตัน
อัตราการเติบโตของความต้องการในประเทศ
ปี
อัตราการเติบโต
2551
3.37
2552
-9.40
2553
5.00
2554
4.16
2555
5.01
2556
7.50
2557
-2.60
2558
-0.60
2559*
5.60
2560*
6.00
หมายเหตุ
ข้อมูลปี 2559 และ 2560 เป็นข้อมูลประมาณการ