< !-- Provide fallback -->
การใช้ปูนซีเมนต์ต่อคน
ปี
ปริมาณ (กก./คน)
2551
406
2552
368
2553
387
2554
398
2555
434
2556
464
2557
433
2558
443
2559*
451
2560*
478
หมายเหตุ
จำนวนประชากรในปี 2558 เท่ากับ 65.73 ล้านคน
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
ข้อมูลปี 2559 และ 2560 เป็นข้อมูลประมาณการ