อุปสงค์ และอุปทาน ปี 2554-2563
< !-- Provide fallback -->
ปี
ปริมาณการผลิต
ความต้องการในประเทศ
2554
30.29
25.52
2555
31.76
26.80
2556
35.85
30.08
2557
36.15
29.30
2558
36.22
29.12
2559
34.86
28.73
2560
33.59
28.88
2561*
35.75
29.83
2562*
35.41
30.65
2563*
37.67
31.53
หน่วย : ล้านตัน
อัตราการเติบโตของความต้องการในประเทศ
ปี
อัตราการเติบโต
2554
4.18
2555
5.00
2556
12.25
2557
-2.61
2558
-0.60
2559
-1.34
2560
0.52
2561*
3.27
2562*
2.75
2563*
2.88
หมายเหตุ
ข้อมูลปี 2561-2563 เป็นข้อมูลประมาณการ
อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561