header knowledge

เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย

นโยบายและแนวปฏิบัติ

  2019: นโยบายและแนวปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: ด้านบริหารจัดการฝุ่นละออง

  2018: นโยบายว่าด้วยจรรยาบรรณ สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย

  2017: นโยบายและแนวปฏิบัติการประชุมของสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย

 

รายงานผลการดำเนินงาน

  2021: การดำเนินงานปี 2564 TCMA

  2021: รายงานการดำเนินงานปี 2564 TCMA

  2020: รายงานการดำเนินงานปี 2563 สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย

  2019: ผลการดำเนินงานปี 2562 สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย

  2019: รายงานการดำเนินงานปี 2562 สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย

  2018: รายงานการดำเนินงานปี 2561 สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย

  2016: TCMA Biennial Report

  2014: TCMA Biennial Report

  2012: TCMA Biennial Report

  2010: TCMA Biennial Report

  2008: TCMA Biennial Report

  2006: TCMA Biennial Report

 

การประชุม/ งานแถลงข่าว

  2021: "อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์" กับบทบาทช่วยลดโลกร้อน ควบคู่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศ

  TCMA: สินค้าปูนซีเมนต์ร่วมการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย ‘Made in Thailand: MiT’

  TCMA Meetings: AGM 2021 & BoD 1/2021

  TCMA Board of Directors Meeting 4/2020

  TCMA Thank you and New Year Party 2021

  TCMA Dialogue Workshop 2020

  TCMA Meetings: AGM 2020 & BoD 1/2020

  TCMA Thank you and New Year Party 2020

  TCMA Dialogue Workshop 2019

  2018: สถานการณ์ปูนซีเมนต์ และการตอบโจทย์ลดโลกร้อน (19 ก.ย. 61)

 

 

เกี่ยวกับเหมืองแร่และทรัพยากรธรณี

ข้อมูลทั่วไป

  2022: TNN ข่าวค่ำ: เหมืองปูนซีเมนต์ เหมืองแร่สีเขียว: ดุลยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพประชาชน (18 ม.ค. 65)

  2022: TCMA: เหมืองปูนซีเมนต์ เหมืองแร่สีเขียว: ดุลยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพประชาชน

  2020: พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาเหมืองหินปูนสู่ความยั่งยืน ระหว่าง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด (มิ.ย. 63)

  2020: บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาเหมืองหินปูนสู่ความยั่งยืน ระหว่าง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด (มิ.ย. 63)

  2020: พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาเหมืองหินปูนสู่ความยั่งยืน ระหว่าง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด และ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) (ก.พ. 63)

  2020: บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาเหมืองหินปูนสู่ความยั่งยืน ระหว่าง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด และ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) (ก.พ. 63)

  2019: Thailand Green & Smart Mining Forum 2019

  2018: การศึกษาดูงานด้านการพื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ จังหวัดลำปาง (15-16 พ.ย. 61) (ฺHandBook)

  2018: การประกาศเจตนารมณ์ร่วมเป็นเหมืองแร่มีธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  2018: TCMA: คำประกาศเจตนารมณ์สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยด้านการเป็นเหมืองแร่ที่มีธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  2018: Thailand Green & Smart Mining Forum 2018

  2018: Cement Quarry Management for Maximize Resources Utilization

  2017: เดินหน้าประเทศไทย: การฏิรูป การบริหารจัดการแร่ของไทย (16 ส.ค. 60)

 

กฎหมาย/ ระเบียบ /ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

  2017: พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐

  ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ที่ออกตาม พ.ร.บ.แร่ ๒๕๖๐

  2020: ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) (มิ.ย.63)

  2020: แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560-2564 (มิ.ย.63)

  2018: ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560-2564 ฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

  แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม "โครงการเหมืองแร่"

 

เกี่ยวกับเทคนิค

ข้อมูลทั่วไป

  2019: TCMA 20th Technical Workshop and Exhibition

  2019: TCMA 20th Technical Workshop and Exhibition (25-26 ก.ย. 62) (HandBook)

  2019: TCMA 20th Technical Workshop and Exhibition (25-26 ก.ย. 62) (PowerPoint)

  2018: TCMA 19th Technical Workshop (21 ก.ย. 61) (HandBook)

  2018: AFCM 25th Techical Symposium & Exhibition Proceedings

  2017: TCMA 18th Technical Workshop and Exhibition (HandBook)

  2017: TCMA 18th Technical Workshop and Exhibition

 

 

กฎหมาย/ ระเบียบ /ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทั่วไป

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 

กฎหมาย/ ระเบียบ /ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

  2021: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว

  2021: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม ๑ ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

  2017: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม ๑๗ การผสมมอร์ต้าปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกด้วยเครื่องผลมและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม ๑๗ การผสมซีเมนต์ไฮดรอลิกเพสต์และมอร์ตาร์ในสภาพเหลวด้วยเครื่องผสม

  2017: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม ๘ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม ๘ วิธีทดสอบปริมาณน้ำที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ความข้นเหลวปกติของซีเมนต์ไฮดรอลิกเพสต์

 

 

 

เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ข้อมูลทั่วไป

  2020: คู่มือการจัดการ COVID-19 สำหรับสถานประกอบกิจการ (เม.ย. 63)

  2013: WBCSD Safety in the Cement Industry: Guidelines for measuring and reporting

  2009: WBCSD Recommended Good Practice for Driving Safety

  2009: WBCSD Recommended Good Practice for Contractor Safety

 

 

กฎหมาย/ ระเบียบ /ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

  2022: TCMA: NBT North รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน 'TCMA นำอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย มุ่งเป้า Net Zero 2050'

  2022: สัมมนา Create for a Better Future Future ‘ร่วมลดโลกร้อน ลดก๊าซเรือนกระจกด้วยปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก’ (29 มิ.ย. 65)

Online Training: งานวิศวกรรมลดโลกร้อนด้วยปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (25 ก.พ. 64)

  2021: บริบทงานวิศวกรรมกับการสนับสนุนนโยบายชาติในการลดก๊าซเรือนกระจก

  2021: เทรนด์วิศวกรรมยุคใหม่ใส่ใจลดโลกร้อน We Change, World Change

  2021: Global and Local Trend in Cement Solution for a Sustainable Future

  2021: มาตรฐานปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก มอก. 2594 และการใช้งานของภาครัฐ

  2021: สมบัติของคอนกรีตจากปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ข้อได้เปรียบการใช้งาน

 

ข้อมูลทั่วไป

  2022: ร่วมรักษ์โลก: ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก เพื่อบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทยตามข้อตกลงปารีส (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 19: ก.ย. 65) (Handbook)

  2022: การบูรณาการความร่วมมือในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์: มาตรการทดแทนปูนเม็ด (29 มี.ค. 65)

  2022: TCMA: ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก: ร่วมมือขับเคลื่อนวันนี้ เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

  2022: การบูรณาการความร่วมมือในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์: มาตรการทดแทนปูนเม็ด

  2022: ความร่วมมือ 485 วันกับการบรรลุ 300,000 ตัน CO2 มาตรการทดแทนปูนเม็ด

  2022: ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก: การบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ ภาควิชาชีพ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา ในการจัดการด้านการเปลี่ยแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มาตราการทดแทนปูนเม็ด (มี.ค. 65) (Leaflet)

  2022: TCMA: VDO Infographic เรื่อง: อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตอน: สร้างความรู้จัก "ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก"

  2021: TNN ข่าวค่ำ: ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก: ขับเคลื่อนวันนี้ เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า (3 ธ.ค. 64)

  2020: TCMA: Cement Industry NAMA Achievement and Move to NDC Target (ต.ค. 63)

  2020: Role of Royal Irrigation Department in IPPU Sector-Clinker Substitution (ต.ค. 63)

  2020: TCMA: Together for our World

  2020: บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์: มาตรการทดแทนปูนเม็ด (ส.ค. 63)

  2018: การสัมมนาอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทยกับกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก (7 ธ.ค. 61) (ฺHand Book)

  2017: ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก มาตรฐานใหม่และทิศทางในอนาคตของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และคอนกรีต

  TCMA Co-Processing of Waste Material in Cement Kilns

  ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

  Paris Agreement

  ความรู้เกี่ยวกับกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

Thailand Biennial Update Report on Climate Change

  2020: Thailand 3rd Biennial Update Report on Climate Change

  2018: Thailand 2nd Biennial Update Report on Climate Change

  2016: Thailand 1st Biennial Update Report on Climate Change

 

กฎหมาย/ ระเบียบ /ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

  2020: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง คณะกรรมการเปรียบเทียบและวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ พ.ศ. 2563

   2018: พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

   2018: การชี้แจงเพื่อการเตรียมการรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

  2018: ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและวิธีการกำจัดสำหรับการขออนุญาตและการอนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๑

  2018: ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การรับรองผู้บำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อการอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

 

เกี่ยวกับโรงปูนรักษ์ชุมชน

ข้อมูลทั่วไป

 

 

กฎหมาย/ ระเบียบ /ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศ

ข้อมูลทั่วไป

 

 

 

กฎหมาย/ ระเบียบ /ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ

  2018: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๐๓๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบน - ข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้