header knowledge

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่าง ๆ

(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับปรับปรุง หลังดำเนินการตามประกาศ หลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการบริหารจัดการแร่ (พ.ค. 65)