DSC3536
การจัดสัมมนา ในหัวข้อ เหมืองแร่สีเขียว

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย โดยคณะทำงานเหมืองแร่ และทรัพยากรธรณี ได้จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “เหมืองแร่สีเขียว” ขึ้นเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ที่โรงแรม เดอะแวลเลย์ การ์เด้น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเหมืองแร่สีเขียว และการจัดทำ CSR แก่วิศวกรเหมือง กว่า 55 คนจากบริษัทสมาชิก

 

การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการจัดทำเหมืองแร่สีเขียว และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ นอกจากนี้ วิศวกรเหมืองของบริษัทสมาชิก จะได้เรียนรู้การจัดทำ CSR ที่เกี่ยวกับการทำเหมือง ซึ่งเป็นประเด็นที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ต้องการให้อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เริ่มดำเนินการ เพื่อให้อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และชุมชนใกล้เคียงสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

More Pictures