DSC8993
การสัมมนา หลักการจัดการโซ่อุปทานสีเขียว สู่องค์กรสีเขียวอย่างยั่งยืน

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย โดยคณะทำงานสิ่งแวดล้อม จัดงานสัมมนา “หลักการจัดการโซ่อุปทานสีเขียว สู่องค์กรสีเขียวอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 21สิงหาคม 2557 ที่โรงแรม แวลลี่ย์ การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี โดยมี ผศ.ดร. พรธิภา องค์คุณารักษ์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าวให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากบริษัทสมาชิกกว่า 50 คน

 

การจัดสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทสมาชิกของสมาคมฯ รับทราบถึง หลักการจัดการโซ่อุปทานเบื้องต้น และการพัฒนาองค์กรสู่ธุรกิจสีเขียว โดยมีการนำตัวอย่างกรณีศึกษาของบริษัทที่มีการนำ Green Supply Chain Management มาประยุกต์ใช้ในองค์กร และกรณีศึกษาโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ในต่างประเทศ ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ภายในองค์กรของตนเอง

 

More Pictures