2013 10 02 16 07 19 IMG2848
การจัดเยี่ยมชมอาคารพลังงานเคียงสะเก็ด บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย โดยคณะทำงานเทคนิค ได้จัดเยี่ยมชมศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านพลังงาน อาคารพลังงานเคียงสะเก็ด ของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ที่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556

 

กิจกรรมนี้ เป็นแผนงานส่วนหนึ่งของคณะทำงานเทคนิค ของสมาคมฯ เพื่อเปิดโอกาสให้วิศวกรของบริษัทสมาชิกได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการด้านพลังงาน เรียนรู้กระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าถ่านหิน การทำ CSR รวมทั้งการควบคุมมลพิษเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวิศวกรจากบริษัทสมาชิกเข้าร่วมชมกิจกรรมในครั้งนี้ กว่า 50 คน

More Pictures