02 sccc logo

สมาชิกสมาคมฯ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ปีที่ก่อตั้ง 2512
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 7-12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (66) 2797 7000  โทรสาร -
เว็บไซด์ www.siamcitycement.com


โรงงานสระบุรี

ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 99 หมู่ 9 และเลขที่ 219 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ กม.129-131 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย สระบุรี 18260
โทรศัพท์ (66) 3624 0930  โทรสาร (66) 3624 0930 ต่อ 4555

กำลังการผลิต ปูนซีเมนต์ 14,784,000 ตัน/ปี ปูนเม็ด 38,500 ตัน/วัน
ชนิดของกระบวนการผลิต แบบแห้ง
จำนวนหม้อเผา 6 หม้อ

ชนิด และตราผลิตภัณฑ์
ปูนซีเมนต์ผสม (อินทรีแดง)
ปูนซีเมนต์สำหรับฉาบ (อินทรีทอง)
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 (อินทรีเพชร)
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 (อินทรีดำ)
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 5 (อินทรีฟ้า)
ปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อ งานฉาบทั่วไป (อินทรีปูนเขียว)
ปูนซีเมนต์ผสมสูตรเข้มข้นสำหรับงานก่อ งานฉาบลื่นเป็นพิเศษ (อินทรีซูเปอร์)
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ สำหรับงานหล่อชิ้นงานคอนกรีตโดยเฉพาะ (อินทรีเพชรงานหล่อ)
ปูนสำเร็จรูปสำหรับ ฉาบทั่วไป (อินทรีมอร์ตาร์ 11)
ปูนสำเร็จรูปสำหรับ ฉาบละเอียด (อินทรีมอร์ตาร์ 12)
ปูนสำเร็จรูปสำหรับ ฉาบอิฐมวลเบา (อินทรีมอร์ตาร์ 13)
ปูนสำเร็จรูปสำหรับ ฉาบผิวคอนกรีต (อินทรีมอร์ตาร์ 15)
ปูนสำเร็จรูปสำหรับ ฉาบแต่งผิวบางพิเศษ (สกิมโค้ท) สีเทา (อินทรีมอร์ตาร์ 16G)
ปูนสำเร็จรูปสำหรับ ฉาบแต่งผิวบางพิเศษ (สกิมโค้ท) สีขาว (อินทรีมอร์ตาร์ 16W)
ปูนสำเร็จรูปสำหรับ ก่อทั่วไป (อินทรีมอร์ตาร์ 21)
ปูนสำเร็จรูปสำหรับ ก่ออิฐมวลเบา (อินทรีมอร์ตาร์ 23)
ปูนสำเร็จรูปสำหรับ เทปรับระดับพื้น (อินทรีมอร์ตาร์ 31)
ปูนสำเร็จรูปสำหรับ เทปรับระดับพื้นชนิดไหลตัวดี (อินทรีมอร์ตาร์ 32)
ปูนกาวปูกระเบื้อง สำหรับปูกระเบื้องพื้นและผนังทั่วไป (อินทรีมอร์ตาร์ 41)
ปูนกาวปูกระเบื้องสำหรับปูกระเบื้องขนาดใหญ่ (อินทรีมอร์ตาร์ 42)
ปูนกาวปูกระเบื้อง สำหรับปูทับกระเบื้องเดิม (อินทรีมอร์ตาร์ 43)
คอนกรีตแห้ง 240 Ksc (อินทรีมอร์ตาร์ 52)
คอนกรีตแห้ง 280 Ksc (อินทรีมอร์ตาร์ 53)