05 jcc logo

สมาชิกสมาคมฯ

บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ปีที่ก่อตั้ง 2499
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 23/124-128 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระรามที่ 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ (66) 2641 5600  โทรสาร (66) 2641 5680, (66) 2641 5688
เว็บไซด์ www.i-nova.netwww.asiacement.co.th


1. โรงงานตาคลี

ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 1 ถนนชลประทานซีเมนต์ อำเภอตาคลี นครสวรรค์ 60140
โทรศัพท์ (66) 5626 1260, (66) 5680 1485, (66) 5626 4467  โทรสาร (66) 5626 1780

กำลังการผลิต ปูนซีเมนต์ 1,152,000 ตัน/ปี ปูนเม็ด 3,000 ตัน/วัน
ชนิดของกระบวนการผลิต แบบแห้ง
จำนวนหม้อเผา 2 หม้อ


2. โรงงานชะอำ

ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 1 ถนนชลประทานซีเมนต์ อำเภอชะอำ เพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ (66) 3247 1415-6  โทรสาร (66) 3247 1523

กำลังการผลิต ปูนซีเมนต์ 1,190,400 ตัน/ปี ปูนเม็ด 3,100 ตัน/วัน
ชนิดของกระบวนการผลิต แบบแห้ง
จำนวนหม้อเผา 1 หม้อ

ชนิด และตราผลิตภัณฑ์
ปูนซีเมนต์ผสม (i.pro บัวเขียว)
ปูนซีเมนต์ผสม (i.pro บัวฟ้า)
ปูนซีเมนต์ผสม 40 กก. (i.pro บัวซูเปอร์)
ปูนซีเมนต์สูตรพิเศษสำหรับงานฉาบโดยเฉพาะ 40 กก. (i.pro บัวส้ม)
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 (i.work บัวแดง)
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 5 (i.idro บัวฉลาม)
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 (i.speed บัวดำ)
ปูนซีเมนต์สำหรับงานขุดเจาะบ่อน้ำมัน (i.tech Well Cement)
ปูนสำเร็จรูป (i.pro บัวมอร์ตาร์ – ฉาบทั่วไป)
ปูนสำเร็จรูป (i.pro บัวมอร์ตาร์ – ก่อทั่วไป)
ปูนสำเร็จรูป (i.pro บัวมอร์ตาร์ – ฉาบอิฐมวลเบา)
ปูนสำเร็จรูป (i.pro บัวมอร์ตาร์ – ก่ออิฐมวลเบา)
ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานเฉพาะเจาะจง
(i.pro กาวซีเมนต์ FIX-ปูกระเบื้องทั่วไป)
(i.tech กาวซีเมนต์ FIX XL-ปูกระเบื้องขนาดใหญ่)
(i.pro กาวยาแนวป้องกันราดำ)
(i.pro สกิมโค้ท สีเทา – ฉาบบาง แต่งผิว)
(i.design สกิมโค้ท สีขาว – ฉาบบาง แต่งผิว)
(i.work ซ่อมแซมอเนกประสงค์ 5 กก.)
(i.pro ซ่อมแซมอเนกประสงค์ 20 กก.)