04 acc logo

สมาชิกสมาคมฯ

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน)

ปีที่ก่อตั้ง 2532
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 23/124-128 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระรามที่ 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ (66) 2641 5600  โทรสาร (66) 2641 5680, (66) 2641 5688
เว็บไซด์ www.i-nova.netwww.asiacement.co.th


โรงงานสระบุรี

ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 4/1 หมู่ 1 ถนนโยธา สาย 2 ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท สระบุรี 18120
โทรศัพท์ (66) 3624 0700  โทรสาร (66) 3624 0783

กำลังการผลิต ปูนซีเมนต์ 4,992,000 ตัน/ปี ปูนเม็ด 14,000 ตัน/วัน
ชนิดของกระบวนการผลิต แบบแห้ง
จำนวนหม้อเผา 2 หม้อ

ชนิด และตราผลิตภัณฑ์
ปูนซีเมนต์ผสม (i.pro บัวเขียว)
ปูนซีเมนต์ผสม (i.pro บัวฟ้า)
ปูนซีเมนต์ผสม 40 กก. (i.pro บัวซูเปอร์เพาเวอร์)
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 (i.work บัวแดง)
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 (i.pro บัวแดงเอ็กซ์ตร้า)
ปูนซีเมนต์สูตรพิเศษสำหรับงานฉาบโดยเฉพาะ 40 กก. (i.pro บัวส้ม)
ปูนซีเมนต์ผสม (i.pro บัวฟ้า)
ปูนซีเมนต์ผสม 40 กก. (i.pro บัวซูเปอร์เพาเวอร์)
ปูนสำเร็จรูป (i.pro บัวมอร์ตาร์ – ฉาบทั่วไป)
ปูนสำเร็จรูป (i.pro บัวมอร์ตาร์ – ก่อทั่วไป)
ปูนสำเร็จรูป (i.pro บัวมอร์ตาร์ – ฉาบอิฐมวลเบา)
ปูนสำเร็จรูป (i.pro บัวมอร์ตาร์ – ก่ออิฐมวลเบา)
ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานเฉพาะเจาะจง
(i.pro กาวซีเมนต์ FIX - ปูกระเบื้องทั่วไป)
(i.tech กาวซีเมนต์ FIX XL - ปูกระเบื้องขนาดใหญ่)
(i.pro กาวยาแนวป้องกันราดำ)
(i.pro สกิมโค้ท สีเทา - ฉาบบาง แต่งผิว)
(i.design สกิมโค้ท สีขาว - ฉาบบาง แต่งผิว)
(i.work ซ่อมแซมอเนกประสงค์ 5 กก.)
(i.pro ซ่อมแซมอเนกประสงค์ 20 กก.)