header02 organise

การลดก๊าซเรือนกระจกของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

คำถามที่พบบ่อย

Q.1 วัสดุทดแทนที่ใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกคืออะไร?

» ปัจจุบันผู้ผลิตของไทยใช้ส่วนประกอบแคลเซียม เช่น แคลเซียมคาร์บอเนต หินปูน ปูนขาว ปูนสุก ฝุ่นจากเตาเผาปูนเม็ด เนื่องจากความพร้อมด้านปริมาณสำรองและคุณภาพ ทั้งนี้ วัสดุทดแทนที่ใช้จะปรากฏที่ถุงบรรจุปูนซีเมนต์ หรือใบส่งของ หรือใบรับรองผล หรือที่อื่นใดที่ได้ตกลงไว้ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ทำให้ผู้ใช้ได้ทราบ

Q.2 กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกแตกต่างจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ไหม?

» ไม่แตกต่างกัน โดยการผลิตปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ได้วิจัย พัฒนา และนำเทคโนโลยีการบดปูนซีเมนต์เข้ามาใช้ในการปรับแต่งคุณลักษณะของวัสดุทดแทน เพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนด และตอบสนองวัตถุประสงค์การใช้งาน (Performance Based)

Q.3 ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างไร?

» การผลิตปูนซีเมนต์จะมีกระบวนการเผาวัตถุดิบ เพื่อเปลี่ยนให้เป็นปูนเม็ด (Clinker) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ออกมา ดังนั้น การใช้ปูนเม็ดในสัดส่วนที่น้อยลงก็จะเป็นการลด CO2 นั่นเอง

ตัวอย่างเช่น ปูนซีเมนต์ซีเมนต์ไฮดรอลิก 5.8 ล้านตัน จะลดก๊าซเรือนกระจกได้ 300,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่าการปลูกต้นไม้กว่า 31,580,000 ล้านต้น เพื่อดูดซับ CO2

Q.4 ผู้ใช้งานจะมั่นใจในความสม่ำเสมอของคุณภาพได้อย่างไร? เนื่องจากปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก มอก. 2594 ไม่ได้กำหนดคุณลักษณะทางเคมี?

» ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก มอก. 2594 ถูกกำหนดเกณฑ์ควบคุมคุณภาพในหลายรายการที่สูงกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เช่น การต้านแรงอัด การขยายตัว จึงทำให้มั่นใจได้ว่า ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกมีการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด แม้ไม่มีการกำหนดคุณลักษณะทางเคมี

Q.5 หากใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แล้วเปลี่ยนมาใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกได้เลยไหม?

» สามารถใช้ได้เลยได้ เนื่องจากปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกถูกออกแบบมาเพื่อใช้แทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

Q.6 ราคาจัดจำหน่ายปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกเมื่อเทียบกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์?

» สามารถตรวจสอบราคาจัดจำหน่ายได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์ ราคาวัสดุก่อสร้าง หมวดวัสดุผลิตภัณฑ์ http://www.price.moc.go.th/price/struct/index_new.asp