header02 organise

การลดก๊าซเรือนกระจกของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ที่ลดก๊าซเรือนกระจก

ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก: ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ที่ลดก๊าซเรือนกระจก

 

 

ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก หมายถึง ปูนซีเมนต์ที่ก่อตัวและแข็งตัวเนื่องจากการทำปฏิกิริยากับน้ำ และมีความสามารถทำนองเดียวกันเมื่ออยู่ในน้ำ โดยมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2594 กำหนดโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้มีการประกาศใช้ในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2556 มีวิธีการผลิตเช่นเดียวกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของปูนซีเมนต์ (Performance Based) และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างมีนัยสำคัญ

 

 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก: มอก. 2594

ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2594 ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งอ้างอิงกับมาตรฐาน ASTM C1157 ของประเทศสหรัฐอเมริกา เน้นควบคุมที่คุณสมบัติและประสิทธิภาพ (Performance Based) มากกว่าควบคุมลักษณะทางเคมี (Prescriptive Based)

เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานและสร้างความมั่นใจต่อผู้ใช้งาน ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก มอก. 2594 กำหนดให้ผู้ผลิตต้องควบคุมคุณภาพด้านความต้านแรงอัด (Strength) ตามระยะอายุที่กำหนด และควบคุมการขยายตัวที่อายุ 14 วัน จึงเป็นข้อดีของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก มอก. 2594 ที่จะสามารถพัฒนาประสิทธิภาพให้ตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละประเภทงานก่อสร้างได้ตรงตามวัตถุประสงค์

 

มาตรฐานรองรับการใช้งานโดยภาครัฐ

   กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง
     -  มาตรฐานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุใช้ในงานโครงสร้างอาคาร มยผ. 1101-64 ถึง มยผ. 1106-64
   กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท
     -  มทช. 101-2563 มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก
     -  มทช. 231-2564 มาตรฐานงานผิวจราจรคอนกรีต
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน
     -  แบบก่อสร้างต่าง ๆ กำหนดให้ใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก

 

คุณสมบัติของคอนกรีตที่ผลิตจากปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก

 

จุดเด่นของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก


 

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทยกับความพร้อม

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly Industry) ผู้ผลิตปูนซีเมนต์จึงได้วิจัย พัฒนา และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต เกิดเป็นผลิตภัณฑ์เรียกว่า “ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก” และสามารถใช้แทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ทุกรายมีความพร้อมในการผลิตปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก เพื่อสนองตอบ ความต้องการของผู้ใช้

 

การใช้งานปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก

ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกมีกำลังอัดสูงสามารถนำไปใช้ในงานก่อสร้างโครงสร้างประเภทต่าง ๆ เช่นเดียวกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
   -  งานโครงสร้างอาคาร เช่น งานอาคารทั่วไป งานอาคารสูง และงานอาคารขนาดใหญ่
   -  งานโครงสร้างสาธารณะ เช่น สะพาน อ่างเก็บน้ำ ถนน รวมทั้งงานพื้นทางคอนกรีต
   -  งานคุณภาพชั้นพื้นทางและชั้นรองพื้นทางด้วยปูนซีเมนต์

ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องและนำมาใช้งานแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และแพร่หลายในต่างประเทศทั่วโลก ข้อมูลจาก The European Cement Association (CEMBUREAU) แสดงให้เห็นว่าในสหภาพยุโรปมีการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (ตามมาตรฐาน EN 197-1) มากกว่าร้อยละ 75 ของปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ทั้งหมด

 

การใช้งาน

 

 

ข้อดีและประโยชน์ของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก

- สามารถสนองตอบความต้องการที่หลากหลายในแต่ละชนิดการใช้งานและแต่ละประเภทของงานก่อสร้างโครงสร้างได้มากกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

- ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยลดภาวะก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีนัยสำคัญ และก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และวงการก่อสร้างในอนาคต

- นอกเหนือไปจากคุณสมบัติทางวิศวกรรมที่ได้การรับรองจากหลายมาตรฐาน ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกยังเป็นปูนซีเมนต์ที่ยังประโยชน์ดีในด้านสิ่งแวดล้อมและในด้านของความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ จนสามารถกล่าวได้ว่า ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกเป็นปูนซีเมนต์ที่ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างครบถ้วน

- เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยตามแผนที่นำทางลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ พ.ศ. 2564-2573 เพื่อร่วมกันควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกตามข้อตกลงปารีส

 

เอกสารรักษ์โลกด้วยปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก

 

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตอน: สร้างความรู้จัก "ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก"