header02 organise

คณะกรรมการสมาคมฯ

ผู้บริหารสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย
คณะกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ปี 2563 – 2565
นายก นายชนะ ภูมี
อุปนายก นายนภดล รมยะรูป
อุปนายก นายระพี สุขยางค์
อุปนายก นายศิวะ มหาสันทนะ
อุปนายก นายภากร เลี่ยวไพรัตน์
เลขาธิการ นายระพี สุขยางค์
เหรัญญิก นายวรายุทธ เสริมศักดิ์สกุล
นายทะเบียน นายวรายุทธ เสริมศักดิ์สกุล
กรรมการ นายยงยุทธ สง่างาม
ผู้ช่วยเลขาธิการ-งานบริหารทั่วไป นายสยามรัฐ สุทธานุกูล
ผู้ช่วยเลขาธิการ-งานบริหารทั่วไป นายปัญญา โสภาศรีพันธ์
สำนักงานสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย
ผู้จัดการทั่วไป                               
นางสาวภัทราวรรณ สุขคันธรักษ์
เจ้าหน้าที่ประสานงาน นางสาวนิภาพรรณ ไชยพันธุ์
เจ้าหน้าที่ประสานงาน นางสาวกานดา บุพพัณชาตินานนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวทิพย์วัลย์ โชคประยูรเธียร
คณะทำงานเหมืองแร่และทรัพยากรธรณี
ประธานคณะทำงาน                         
นายทินกร ก๊กเครือ
        คณะทำงาน นายประพันธ์ สรรเพชรศิริ
        คณะทำงาน นายมงคล พรชื่นชูวงศ์
        คณะทำงาน นายสงกรานต์ อ่อนคำเหลือง
        คณะทำงาน นายสมภพ เทพพานิช
        คณะทำงาน นายสุรวุฒิ สุวรรณวงค์
        คณะทำงาน นายธเนศ บ๊วยเจริญ
        เลขานุการ นางสาวภัทราวรรณ สุขคันธรักษ์
        ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวกานดา บุพพัณชาตินานนท์
คณะทำงานเทคนิค
ประธานคณะทำงาน                                
นายสมพล ชาญไววิทย์
        คณะทำงาน นายชาญวุฒิ ลิ้มพิชัย
        คณะทำงาน นายสมศักดิ์ วณิชย์พูลผล
        คณะทำงาน นายอรรถวุฒิ คล้ายนิล
        คณะทำงาน นายอดิศักดิ์ เดชไพรขลา
        คณะทำงาน นายคาร์ลอส เอดูอาร์โด อยาล่า รามิเรซ
        เลขานุการ นางสาวภัทราวรรณ สุขคันธรักษ์
        ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวนิภาพรรณ ไชยพันธุ์
คณะทำงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ประธานคณะทำงาน                               
นายนราดล ตันจารุพันธ์
        คณะทำงาน ดร. โรจนากร กัณฑะพงศ์
        คณะทำงาน  
นายกริช ชินประสาทศักดิ์
        คณะทำงาน ดร. วันเฉลิม ชโลธร
        คณะทำงาน นายอานนท์ จันทร์แย้ม
        คณะทำงาน นางสาวพจมาน แสงนวล
        คณะทำงาน นายคาร์ลอส เอดูอาร์โด อยาล่า รามิเรซ
        เลขานุการ นางสาวภัทราวรรณ สุขคันธรักษ์
        ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวนิภาพรรณ ไชยพันธุ์
คณะทำงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประธานคณะทำงาน                      
นายชวิน ใช้เทียมวงศ์
        คณะทำงาน นายประทีป โยปินตา
        คณะทำงาน นายกิตติชัย ชัยวงษ์
        คณะทำงาน นายกานต์ ศุภนิรันดร์
        คณะทำงาน นายสุรศักดิ์ สารสิทธิ์
        คณะทำงาน นายอดิศักดิ์ เดชไพรขลา
        คณะทำงาน นายชัยวัฒน์ ศรีภูมิ
        เลขานุการ นางสาวภัทราวรรณ สุขคันธรักษ์
        ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวนิภาพรรณ ไชยพันธุ์
คณะทำงานสิ่งแวดล้อม
ประธานคณะทำงาน                      
นายยุทธพล ใจดี
        คณะทำงาน นายสมหวัง สินธุมงคลชัย
        คณะทำงาน นายพุทธพล วสันตดิลก
        คณะทำงาน นายณรงเดช วณิชฤทธา
        คณะทำงาน นายอดิศักดิ์ เดชไพรขลา
        คณะทำงาน นายชัยวัฒน์ ศรีภูมิ
        เลขานุการ นางสาวภัทราวรรณ สุขคันธรักษ์
        ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวนิภาพรรณ ไชยพันธุ์
คณะทำงานส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
(Go Green with Hydraulic Cement) เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทยตามข้อตกลงปารีส
ที่ปรึกษา                                             
คณะกรรมการสมาคมฯ
ประธานคณะทำงาน ประธานคณะทำงานสิ่งแวดล้อม
รองประธาน ประธานคณะทำงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
         คณะทำงาน นายธนากร สุวรรณศรีสุข
         คณะทำงาน นางสาวพจมาน แสงนวล
         คณะทำงาน นายอานนท์ จันทร์แย้ม
         คณะทำงาน นายคาร์ลอส เอดูอาร์โด อยาล่า รามิเรซ
         คณะทำงาน นายชัยรัตน์ กิตติธร
         คณะทำงาน นายกริช ชินประสาทศักดิ์
         คณะทำงาน นายปุณณวัฒน์ โชยดิรส
         คณะทำงาน ดร.วันเฉลิม ชโลธร
         คณะทำงาน นายยุทธพล ใจดี
         คณะทำงานและเลขานุการ นางสาวภัทราวรรณ สุขคันธรักษ์
        ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวนิภาพรรณ ไชยพันธุ์
คณะทำงานประเมินสถานการณ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทย
ที่ปรึกษา                                      
คณะกรรมการสมาคมฯ
ประธานคณะทำงาน นายกริช ชินประสาทศักดิ์
รองประธาน นายวิสุทธิ์ หัสดิเทียนทอง
รองประธาน นายจตุพล เนตรศิริ
         คณะทำงาน นายสมศักดิ์ อุทัยณรงค์เดช
         คณะทำงาน นายจินดา สายัณห์ศิริ
         คณะทำงาน นางสาววรรณรัตน์ พึ่งชัยประเสริฐ
         คณะทำงาน นายปรัชญา จันทราทิพย์
         คณะทำงาน นายสุเมธ โลหะภาคย์
         คณะทำงาน นายพชระ อาชายุทธการ
         คณะทำงาน นายจิรัฏฐ์ สิริเฉลิมพงศ์
         คณะทำงาน นายชัยรัตน์ กิตติธร
         คณะทำงาน นางกชกร สินชัยพานิช
         คณะทำงาน นางนพัสร์ฉัตร น้อมศิริ
         คณะทำงาน นายมนตรี นิธิกุล
         คณะทำงาน นายณัฐพล ตั้งกิตติสุวรรณ์
         คณะทำงานและเลขานุการ นางสาวภัทราวรรณ สุขคันธรักษ์
        ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวกานดา บุพพัณชาตินานนท์

 

อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563