header02 organise

คณะกรรมการสมาคมฯ

ผู้บริหารสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย
คณะกรรมการ TCMA ปี 2565 – 2567
นายก นายชนะ ภูมี
อุปนายก นายนภดล รมยะรูป
อุปนายก นายระพี สุขยางค์
อุปนายก นายศิวะ มหาสันทนะ
อุปนายก นายภากร เลี่ยวไพรัตน์
เลขาธิการ นายระพี สุขยางค์
เหรัญญิก นายวรายุทธ เสริมศักดิ์สกุล
นายทะเบียน นายวรายุทธ เสริมศักดิ์สกุล
กรรมการ นายวสันต์ อมิตรสูญ
ผู้ช่วยเลขาธิการ-งานบริหารทั่วไป นายสยามรัฐ สุทธานุกูล
ผู้ช่วยเลขาธิการ-งานบริหารทั่วไป นายปัญญา โสภาศรีพันธ์
สำนักงาน TCMA
ผู้อำนวยการบริหาร                         
นางสาวภัทราวรรณ สุขคันธรักษ์
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม นางสาวทิพย์วัลย์ โชคประยูรเธียร
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม นางสาวกานดา บุพพัณชาตินานนท์
คณะทำงาน TCMA on Sustainability
ประธาน                         
ดร. วันเฉลิม ชโลธร
คณะทำงาน นายธนากร สุวรรณศรีสุข
คณะทำงาน นายอานนท์ จันทร์แย้ม
คณะทำงาน นายยศกร วรุณธร
คณะทำงาน นายจิรัฏฐ์ สิริเฉลิมพงศ์
คณะทำงาน นายประเสริฐ มานิตยกูล
คณะทำงาน นายมงคล พรชื่นชูวงศ์
เลขานุการ นายรัชมงคล วงษ์รักษ์
คณะทำงาน TCMA on Green Mining and Stakeholder Engagement
ประธาน                              
นายทินกร ก๊กเครือ
ที่ปรึกษา นายมงคล พรชื่นชูวงศ์
คณะทำงาน นายวีระวัฒน์ รัตนาพิทักษ์เทพ
คณะทำงาน นายอัตพล ช่างสลัก
คณะทำงาน นายสุพรรณ แซ่เอี้ยว
คณะทำงาน นายสมภพ เทพพานิช
คณะทำงาน นายปริญญา วิลัยธรรม
คณะทำงาน นายสงกรานต์ อ่อนคำเหลือง
เลขานุการ นายรัฐสยาม ดีที
คณะทำงาน TCMA on Circular Economy
ประธาน                          
นางสาวอุมาพร เจริญศักดิ์
คณะทำงาน นายอดิศักดิ์ เดชไพรขลา
คณะทำงาน นายสุรวิชญ์ ทองจีน
คณะทำงาน นายอานนท์ จันทร์แย้ม
คณะทำงาน นายสฤษดิ์ แสงอ่อน
คณะทำงาน นายพุทธพล วสันตดิลก
คณะทำงาน นายยุทธพล ใจดี
เลขานุการ นายฐิติพงศ์ สีมาไพศาล
คณะทำงาน TCMA on Industry Reputation
ประธาน                                
นายปิยากร ชินะรัตนกุล
คณะทำงาน นายพศวีร์ ประสพศรี
คณะทำงาน นางไปรยา ชูแก้ว
คณะทำงาน นางสาวพรปรารถนา ประมุขชัย
คณะทำงาน นายชัยรัตน์ กิตติธร
คณะทำงาน นายเนติวัฒน์ อ่ำรอด
เลขานุการ นางสาวผกาพักตร์ ศรีแก้ว
คณะทำงาน TCMA-Environment
ประธาน                            
นายสุขธวัช พัทธวรากร
คณะทำงาน นายอดิศักดิ์ เดชไพรขลา
คณะทำงาน นายณรงเดช วณิชฤทธา
คณะทำงาน นายยศกร วรุณธร
คณะทำงาน นายภาสิษฎ์ ไชยศร
คณะทำงาน นายพิศาล อรรคคำ
คณะทำงาน
นางสาวสาวิตรี ผาตยานนท์
เลขานุการ นางสาวมนวิกานต์ ขจรบุญ
คณะทำงาน TCMA-Operational Excellence
ประธาน                      
นายอรรถวุฒิ คล้ายนิล
ประธานร่วม นายกานต์ ศุภนิรันดร์
คณะทำงาน นายณรงค์ คำแท้
คณะทำงาน นายวัยพจน์ แย้มแก้ว
คณะทำงาน นายคมกฤช ลายลักษณ์
คณะทำงาน นายวิวัฒน์ พัฒนวิโรจน์
คณะทำงาน และเลขานุการ นายประสาน สมัยสงค์
คณะทำงาน TCMA-Product Standard
ประธาน                         นายประเสริฐ มานิตยกูล
คณะทำงาน นางสาวพจมาน แสงนวล
คณะทำงาน นายยศกร วรุณธร
คณะทำงาน นายณัฐวุฒิ กองม่วง
คณะทำงาน นายกมล บางยี่ขัน
คณะทำงาน นายสมโภชน์ ยธิกุล
คณะทำงาน และเลขานุการ
นายอานนท์ จันทร์แย้ม
คณะทำงาน TCMA-Wisdom
ประธานคณะทำงาน                นายกริช ชินประสาทศักดิ์
คณะทำงาน นายจินดา สายัณห์ศิริ
คณะทำงาน นายสุเมธ โลหะภาคย์
คณะทำงาน นายสิทธิศักดิ์ เล้าจินตนาศรี
คณะทำงาน นายชัยรัตน์ กิตติธร
คณะทำงาน นายสิทธิชัย ศิริอยู่วิทยา
เลขานุการ นางนพัสร์ฉัตร น้อมศิริ

 

ณ วันที่ 18 เมษายน 2565