header02 organise

คณะกรรมการสมาคมฯ

รายชื่อผู้บริหารสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย
รายชื่อผู้บริหารสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ปี 2561 - 2563
นายก นายศิวะ มหาสันทนะ
อุปนายก นายนภดล รมยะรูป
อุปนายก นายระพี สุขยางค์
อุปนายก นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์
อุปนายก นายสยามรัฐ สุทธานุกูล
เลขาธิการ นายระพี สุขยางค์
เหรัญญิก นายวรายุทธ เสริมศักดิ์สกุล
นายทะเบียน นายวรายุทธ เสริมศักดิ์สกุล
กรรมการ นายสุกิจ งามสง่าพงษ์
ผู้ช่วยเลขาธิการ-งานบริหารทั่วไป นายยงยุทธ สง่างาม
คณะทำงานเหมืองแร่และทรัพยากรธรณี
ประธานคณะทำงาน                 
นายทินกร ก๊กเครือ
        คณะทำงาน นายประพันธ์ สรรเพชรศิริ
        คณะทำงาน นายมงคล พรชื่นชูวงศ์
        คณะทำงาน นายสงกรานต์ อ่อนคำเหลือง
        คณะทำงาน นายสมภพ เทพพานิช
        คณะทำงาน นายสุรวุฒิ สุวรรณวงค์
        คณะทำงาน นายธเนศ บ๊วยเจริญ
คณะทำงานเทคนิค
ประธานคณะทำงาน             
นายสมพล ชาญไววิทย์
        คณะทำงาน นายชาญวุฒิ ลิ้มพิชัย
        คณะทำงาน นายสมศักดิ์ วณิชย์พูลผล
        คณะทำงาน นายอรรฒวุฒิ คล้ายนิล
        คณะทำงาน นายอดิศักดิ์ เดชไพรขลา
        คณะทำงาน ดร. วินิต บัวเพ็ชร์
คณะทำงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ประธานคณะทำงาน                      
นายนราดล ตันจารุพันธ์
        คณะทำงาน ดร. โรจนากร กัณฑะพงศ์
        คณะทำงาน นางสาวศิรินทร์ อัศวพัฒนานนท์
        คณะทำงาน ดร. วันเฉลิม ชโลธร
        คณะทำงาน นายอานนท์ จันทร์แย้ม
        คณะทำงาน นางสาวพจมาน แสงนวล
        คณะทำงาน นางสาวผกามาศ แพร่ศรีสกุล
คณะทำงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
        คณะทำงาน            
นายกิตติชัย ชัยวงษ์
        คณะทำงาน นายประทีป โยปินตา
        คณะทำงาน นายชวิน ใช้เทียมวงศ์
        คณะทำงาน นายกานต์ ศุภนิรันดร์
        คณะทำงาน นายสุรศักดิ์ สารสิทธิ์
        คณะทำงาน นายอดิศักดิ์ เดชไพรขลา
        คณะทำงาน นายชัยวัฒน์ ศรีภูมิ
คณะทำงานสิ่งแวดล้อม
ประธานคณะทำงาน              
นายยุทธพล ใจดี
        คณะทำงาน นายสมหวัง สินธุมงคลชัย
        คณะทำงาน นายพุทธพล วสันตดิลก
        คณะทำงาน นายณรงเดช วณิชฤทธา
        คณะทำงาน นายอดิศักดิ์ เดชไพรขลา
        คณะทำงาน นายชัยวัฒน์ ศรีภูมิ
สำนักงานสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย
ผู้จัดการ                                      
นางสาวภัทราวรรณ สุขคันธรักษ์
เจ้าหน้าที่ประสานงาน นางสาวนิภาพรรณ ไชยพันธุ์
เจ้าหน้าที่ประสานงาน นางสาวกานดา บุพพัณชาตินานนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวทิพย์วัลย์ โชคประยูรเธียร

 

อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562