header01 about

เกี่ยวกับสมาคมฯ

ข้อบังคับ และนโยบาย

ข้อบังคับสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย

  2019: ข้อบังคับสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 3

  2018: ข้อบังคับสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2

  2018: ข้อบังคับสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1

  2006: ข้อบังคับสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย

 

นโยบายสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย

  2018: นโยบายว่ายด้วยจรรยาบรรณ สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (ธ.ค. 61)

  2018: คำประกาศเจตนารมณ์สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยด้านการเป็นเหมืองแร่ที่มีธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  2018: ประกาศเจตนารมณ์ธรรมาภิบาลเหมืองแร่ เพื่อมุ่งมั่นให้การประกอบกิจการเหมืองแร่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคมและสุขภาพประชาชน

  2017: นโยบายและแนวปฏิบัติการประชุมของสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย