header01 about

เกี่ยวกับสมาคมฯ

ข้อบังคับ นโยบาย เจตนารมณ์

ข้อบังคับสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย

  2018: ข้อบังคับสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2

  2018: ข้อบังคับสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1

  2006: ข้อบังคับสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย

 

 

นโยบายสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย

  2017: นโยบายและแนวปฏิบัติการประชุมของสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย

 

 

เจตนารมณ์สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย

  2018: คำประกาศเจตนารมณ์สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยด้านการเป็นเหมืองแร่ที่มีธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม