header01 about

เกี่ยวกับสมาคมฯ

ความเป็นมา

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย เป็นความร่วมมือของผู้ผลิตปูนซีเมนต์ชั้นนำของไทย ที่มุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ให้เป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดำเนินอุตสาหกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

TCMA จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตปูนซีเมนต์ของไทย ด้วยการแลกเปลี่ยนความเห็น ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการทำเหมือง ด้านกระบวนการผลิต ด้านความปลอดภัย ด้านมาตรฐาน และด้านสิ่งแวดล้อม อันจะนำมาซึ่งการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทย และสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้านโครงสร้างพื้นฐาน

TCMA ประสานการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันเป็นสมาชิกของสภาผู้ผลิตปูนซีเมนต์แห่งอาเซียน (ASEAN Federation of Cement Manufacturers: AFCM) และทำงานร่วมกับกลุ่มพันธมิตรผู้ผลิตปูนซีเมนต์แห่งเอเชีย (Asian Cement Producers Amity Club: ACPAC) รวมทั้งสนับสนุนการทำงานของกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย